Privacybeleid

1 Wie we zijn

De website https://www.eskatrans.be/ (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Eskatrans bv (hierna “Eskatrans”, “Wij” en “Ons”)

Muizenvenstraat 2
2300 Turnhout
België

BE 0884.887.052

Alvast bedankt voor je bezoek aan onze Website en voor de interesse in onze diensten.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

E-mail:info@eskatrans.be
Telefoon:+32(0)14 41 14 41

2 Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die onze Website bezoekt of gebruikt (hierna: de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier opstuurt, wanneer je vraagt om productinformatie of wanneer je solliciteert voor een bepaalde vacature bij Eskatrans.
Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.
Bij Eskatrans nemen we de beveiliging van de persoonsgegevens die je achterlaat op onze Website heel serieus. Hierna verneem je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Eskatrans kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Eskatrans behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

3 Links naar andere websites

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze Website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.

4 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Eskatrans is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Eskatrans heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

4.2. Verwerker(s)

Eskatrans is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerker is wettelijk verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
Eskatrans doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

Met het oog op de optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers heeft Eskatrans de nodige contractuele afspraken gemaakt met bovengenoemde gegevensverwerkers opdat deze dezelfde standaarden als Eskatrans zouden hanteren.

5 Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

6 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Eskatrans verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

Deze persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer je gebruik maakt van onze Website (bijv. door een contactformulier in te vullen) of door beroep te doen op onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

7 Wij gebruiken ook cookies!

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal), het gebruik van de Website te controleren en te analyseren en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Je kan die cookies weigeren. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

8 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Eskatrans verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online dienstverlening. Eskatrans behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende diensten.
De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Eskatrans en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Eskatrans zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

9 Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Eskatrans. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.


De gegevens die je ons bezorgt in het kader van een sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

10 Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Wat cv’s en motivatiebrieven van geweigerde kandidaten betreft: met jouw toestemming houden we deze persoonsgegevens maximaal twee jaar bij. Mocht er een vacature vrijkomen waarvoor jij in aanmerking komt, dan hebben wij de mogelijkheid je te contacteren.

11 Wat zijn jouw rechten?

11.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

11.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

11.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

11.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

11.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Eskatrans om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

11.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Eskatrans zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Eskatrans kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

11.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Eskatrans verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (bijv. een Excel-file) te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

11.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

12 Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Eskatrans, Muizenvenstraat 2, 2300 Turnhout, België of via e-mail aan info@eskatrans.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

13 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eskatrans, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België:https://www.privacycommission.be/)